HÄMEENLINNAN KAUPUNGINHALLITUKSEN ENEMMISTÖN PERUSTEET TORIPARKKIKANSANÄÄNESTYSALOITTEEN HYLKÄÄMISESTÄ OVAT KESTÄMÄTTÖMÄT

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti 28.10.2019 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hylkäisi kansalaisaloitteen 2348 allekirjoittajan vaatiman kunnallisen kansanäänestyksen toriparkin rakentamisesta. Esitys syntyi äänestyksellä, jossa neljä kokoomuslaista, kaksi sosialidemokraattista ja yksi keskustalainen jäsen äänestivät hylkäyksen puolesta. Kansanäänestyksen järjestämisehdotusta kannatti kaksi sosialidemokraattista, yksi vihreä ja yksi perussuomalainen jäsen. Vasemmistolla ei ole kaupunginhallituksessa äänivaltaista jäsentä, ainoastaan valtuuston varapuheenjohtaja puheoikeudella.

Kaupunginhallituksen päätös perustui kaupunginjohtaja Kenakkalan esittelyyn ja esittelyssä esitettyyn neljän kohdan perusteluun. Seuraavassa kumoan ensin yksitellen Kenakkalan perustelut ja lopuksi osoitan, että kaupunginhallituksen äänestyspäätös on ristiriidassa kaupunginvaltuuston päättämän ja kaupunginjohdon muissa yhteyksissä usein esillä pitämän strategian kanssa.

Perustelujen kestämättömyys

Kaupunginhallitukselle esitetty perustelu 1: ”Aloitteen perusteluissa rinnastetaan koulujen rakentaminen ja parkkitalonrakentaminen. Tällaista rinnastusta ei voi tehdä, sillä koulujen peruskorjaus ja rakentaminen on kaupungin investointibudjettiin liittyvä asia, kun taas keskustan keskitetyn pysäköintilaitoksen rakentamisenrahoitus perustuu yli 50 % ulkopuoliseen rahoitukseen, joka kerätään valtaosin velvoitepaikkamaksuilla ja osin pysäköintipaikan vapaaksiostomaksuilla. Loppuosa pysäköintilaitoksen rahoituksesta järjestetään Hämeenlinnan Pysäköinti Oy:n ottamalla (ja kaupungin takaamalla)lainalla. Lainan rahoituskulut katetaan pysäköintimaksuilla. Käytännössä lähes koko pysäköintilaitoksen rahoitus siis perustuu ulkopuoliseen rahoitukseen; lukuun ottamatta niitä pysäköintipaikkoja, jotka kaupunki tarvitsee omaan käyttöönsä (esim. Raatihuoneen pihapysäköintiä korvaavat paikat).”

Miksi perustelu on kestämätön: 

Sekä koulut että parkkihallit on tapana rakentaa lainarahalla. Molemmissa tapauksissa investointiin liittyy omat riskinsä.

Koulun osalta riskejä voivat olla esimerkiksi kouluikäisten lasten määrän pieneneminen tai koulujen valtionavustusten pieneneminen. Huonosta rakentamisesta tai hoidosta kertova sisäilmaongelmakin voi laukaista riskin, että koulua ei enää käytetä kouluna, vaikka osa lainoista on vielä maksamatta.

Parkkihallin osalta riskejä ovat esimerkiksi se, että vaikka nyt kiinteistöjen omistajat ovat esittäneet aikeita rakentamisesta, jonka mahdollistamiseksi heidän tulisi hankkia velvoitepaikkoja ja vapaaksiosto-oikeuksia, niin aikeet eivät toteutuisikaan ainakaan otaksutussa aikataulussa. Asunto- ja liiketilamarkkinoiden tilanne ei olisikaan otollinen ajatelluille investoinneille, ne siirtyisivät tai jäisivät osittain tai kokonaan tekemättä. Autopaikkoja jäisi tyhjilleen liian suureksi osaksi vuorokausia ja pysäköintimaksutulot ajateltua pienemmiksi. Tai sitten parkkihallin rakentaminen ei sujuisikaan kuin Strömsössä, aikataulu venyisi, suunnitelmia ja kustannusarvioita pitäisi tarkistaa.

Kyllä tällaiset kaupunkikonsernin rakentamisinvestoinnit ja niiden erilaiset riskit voidaan rinnastaa. Se, että toisessa riskit tulevat kaupungin sataprosenttisesti omistaman pysäköintiyhtiön ja sille annettujen takausten kautta ja toisessa suoraan kaupungille itselleen eivät estä rinnastamisen mahdollisuutta ja perusteltavuutta. 

Lisäksi koko vetoaminen aloitteen perusteluihin on harhaan johtavaa. Kullakin aloitteen allekirjoittaneella voi olla omat perusteensa allekirjoittamiselle. Allekirjoittajat ovat allekirjoittaneet vain aloitteen, ei sen käynnistäjän esittämiä perusteluja.

Kaupunginhallitukselle esitetty perustelu 2: ”Keskustan keskitetyn pysäköintilaitoksen (P-tori) rakentamispäätös ei ole sellaisenaan muusta keskustan kehittämisestä erillinen asia. P-torin rakentaminen on osa keskustan isompaa kehittämistyötä, joka on ollut ja tulee olemaan kaupunginvaltuuston ohjattavissa. P-torin rakentamispäätöksen irrottaminen tästä kokonaisuudesta ei ole perusteltuaeikä mahdollista. Kuntalaisaloitteessa mainittu äänestyskysymys ”Rakennetaanko toriparkki, kyllä vai ei” on sellaisenaan liian yksikertainen, koska se ei sisällä mitään vaihtoehtoja keskustan kehittämiseksi.”

Miksi perustelu on kestämätön:

Kaupunginvaltuusto päätti 7.10.2019 keskustavision hyväksymisen yhteydessä seuraavasti:

”Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä vision korostaen, että sen perusteella aloitettavista merkittävistä toimenpiteistä päätetään valtuustossa erikseen.”

Tällä päätöksellä, josta käydyssä keskustelussa viitattiin ennen muuta siihen, merkitseekö keskustavision hyväksyminen myös visiossa esiintyvään toriparkki sitoutumista, kaupunginvaltuusto nimenomaisesti päätti, että toriparkin kaltaisista asioista voidaan ja tulee päättää erikseen. Kaupunginhallituksen enemmistö on siis perustanut päätöksensä kaupunginvaltuuston nimenomaisen päätöksen vastaiseen linjaukseen.

Kaupunginhallitukselle esitetty perustelu 3: ” Esityslistalla selvitetty jatkumo keskustan pysäköinnin ratkaisemiseksi perustuu vaihtoehtojen tarkasteluun ja niistä johdettuun esitykseen. Tätä työtä on tehty kaupunginvaltuuston ohjauksessa ja kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti.”

Miksi perustelu on kestämätön:

Kansanäänestyksessä arvioitaisiin juuri sitä, onko kaupungin syytä edetä edellä kuvatulla tavalla valmistellun toriparkkihankkeen toteuttamisessa vai hylätä se. Vaikka hanketta olisi valmisteltu parhaan tieteellisen tiedon tai (muiden) jumalien johdatuksessa, kaupunkilaisilla olisi oikeus vaatia ja saada hankkeesta kunnallinen kansanäänestys.

Kaupunginhallitukselle esitetty perustelu 4: ” Neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämiskustannukset ovat kohtuuttoman suuret.”

Miksi perustelu on kestämätön:

Kun kansanäänestyksen järjestämisen mahdollisuudesta on säädetty kuntalakiin, on hallituksen esityksen perusteluissa arvioitu myös lain taloudelliset vaikutukset. Eduskunta on hyväksynyt lain ja tässä yhteydessä hyväksynyt arvion, että kustannukset eivät olisi kohtuuttoman suuret. Kaupungilla ei ole syytä eikä oikeutta  noudattaa lain perusteluista poikkeavia kohtuullisuuden kriteerejä. 

Kansanäänestyksen hylkääminen kaupungin strategian vastaista

Kaupungin strategian alussa esitetyistä neljästä arvolähtökohdasta kaksi korostaa kaupunkilaisten osallistumista ja aloitteellisuutta kaupungin kehittämisessä:

Asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyysAsukkaat osallistuvat kaupungin ja palvelujen kehittämiseen. Pal- velemme ammattitaitoisesti ja ystävällisesti.” 

Luovuus ja rohkeus: Tuemme kuntalaisten aloitteellisuutta ja kehitämme toimintaamme rohkeasti. Haemme ennakkoluulottomasti kekseliäitä ja raikkaita ratkaisuja.”

Kaupunkilaistten luottamus vaaleilla valittujen päättäjien ja heidän valitsemiensa kaupungin johtavien virkamiesten ratkaisuihin on kärjistynyt pisteeseen, jossa tällaisten poikkeustilanteiden ratkaisemiseksi tarkoitettua demokratian korjausmenetelmää kansanäänestystä vaaditaan. Kyse ei ilmeisesti ole vain toriparkkihankkeeseen liittyvästä epäluottamuksesta, vaikka luottamuksen puute sen yhteydessä on kärjistynyt. Kaupunginvaltuustolle siirtyy nyt vastuu siitä, että luottamusta ryhdytään palauttamaan ja kaupunki alkaa toimia oman strategiansa mukaisesti.

Valtuuston ei tule olla niin vastuuton, että se antaisi luottamuspulan kärjistyä luottamuskriisiksi.

Kommentointi on suljettu.

css.php