Hämeenlinnan kaupungin eri osien elinvoiman turvaaminen ja lisääminen

9.6.2020 Hämeenlinnan kaupunginvaltuustolle jätettiin valmistelemani valtuustoaloite, jonka allekirjoittajat olivat Juhani Lehto (vas), Irma Taavela (vas), Anne Laatikainen (SDP), Ranjith Prabhakaran Kumar (SDP), Timo Kaunisto (Keskusta), Teppo Turja (PS) ja Teija Arvodsson (KD):

Hämeenlinnan kaupungin on erilaisissa tarkasteluissa kuvattu jakautuvan ydinkeskustaan, kantakaupungin viiteen reuna-alueeseen (läntinen, pohjoinen, itäinen, kaakkoinen, eteläinen) ja viiteen pitäjään (Hauho, Tuulos, Lammi, Renko ja Kalvola/Iittala).  Tarkemmassa tarkastelussa kantakaupungissa tunnistetaan yli 40 suurempaa ja pienempää kaupunginosaa ja pitäjissä yhteensä yli 100 kylää.

Kaupungin noin 67 000 asukkaasta noin 12 % asuu ydinkeskustassa, noin 65 % kantakaupungin muissa osissa ja noin 23 % kantakaupungin ulkopuolisilla alueilla.

Kaupungin elinvoima on käsite, jolla on monia erilaisia tulkintoja. Suppeammissa tulkinnoissa se voi samaistua pääasiassa kaupungin verotulopohjaan tai yritystoiminnan kehityssuuntaan. Siihen voidaan liittää kaupungin kyky saada uusia asukkaita (vetovoima) ja kyky vastata asukkaiden tarpeisiin niin, että poismuutto ei houkuttele (pitovoima).  Nämä taas liittyvät kaupungin kykyyn tarjota työpaikkoja, tarjota työpaikoille hyvin koulutettuja osaajia sekä asukkaille tasokkaita sosiaali-, terveys-, koulutus-, kulttuuri- ja liikuntapalveluja, vaihtoehtoisia asumisen mahdollisuuksia, viihtyisää ympäristöä vesineen ja viheralueineen, liikenneyhteyksiä, vaikutusmahdollisuuksia ja monenlaisia lähiyhteisöjä.  Laajemmat elinvoiman tulkinnat tuovat esiin sen kokonaisuuden, josta elinvoima syntyy, eivätkä vain sen yritys- tai kuntataloudellisia ilmenemismuotoja.

Hämeenlinnan elinvoima muodostuu kaikkien hämeenlinnalaisten, asukkaiden, erilaisten yhteisöjen, yritysten ja julkisen toiminnan elinvoimasta. Alueellisesti se koostuu kaupungin kaikkien osa-alueiden elinvoimasta. Esimerkiksi Moreenin alueella tai kulttuurihistoriallisella ydinkeskustalla on oma erityinen rooli elinvoiman kehityksessä. Niihin ei kuitenkaan pidä keskittyä liiaksi, koska kaikilla muillakin kaupungin osilla on oma erityinen elinvoimaroolinsa. Elinvoima kehittyy myös niihin panostamalla. 

Kaupungin eri osien lähipalvelut, aluekohtaiset keskeisiin taajamiin ja useisiin kaupunginosiin hajautetut palvelut ja koko kaupungin keskitettyjen palvelujen saavutettavuus hyvillä liikenneyhteyksillä ovat keskeisiä kaikkien kaupungin osien elinvoiman edellytyksiä. Tarvitaan sekä kaupallisia palveluja että julkisia palveluja. Usein eri palveluilla on toisiaan tukeva keskinäissuhde. Yhden palvelun häviäminen kaupungin jostakin aluekeskuksesta tai taajamasta voi aiheuttaa negatiivisen kierteen. Palvelun säilymistä tai kehitys voi olla osa positiivista kierrettä kaupungin osa-alueen elinvoiman kehittymisessä. Samalla tavalla kierteen suuntaan voivat vaikuttaa asukkaiden lähiyhteisöjen aktivoituminen tai passivoituminen, toimintamahdollisuuksien paraneminen tai heikentyminen.

Kaupungilla on erityisiä mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin eri osien elinvoiman kehityssuuntaan. Omilla palveluverkkoratkaisuillaan ja yhteistyöllään kaupallisten palvelutuottajien kanssa kaupunki vaikuttaa hyvien tai huonojen elinvoimakierteiden kehitykseen. Tukemalla asukkaiden yhteisötoimintaa taloudellisesti ja toimitilajärjestelyillä vaikutetaan asukasyhteisöjen toimintaedellytyksiin. Liikennejärjestelyillä vaikutetaan keskitetympien julkisten ja yksityisten palvelujen saavutettavuuteen. Liikkuvat palvelut, kuten kirjastoauto ja palvelujen toimivat etäkäyttömahdollisuudet ovat myös kaupungin eri osien elinvoiman edellytyksiä. Erityisesti lapsiperheiden ja kasvavan ikääntyvän väestön kannalta lähipalveluilla on merkittävä kaupunginosittainen elinvoimavaikutus.

Jotta kaupungin päätöksenteossa olisi mahdollista tukea kaupungin osien elinvoiman turvaamista ja kehittämistä tasapuolisesti ja tehokkaasti, tarvitaan nykyistä parempaa analyysiä, tiedontuottamista ja tietojen esittämistä kaupunginosittain. Se myös loisi paremmat edellytykset ottaa päätösten perusteeksi julkisten ja yksityisten palvelujen kokonaisuus eri alueilla nykyisen pääasiassa sektorikohtaisten tietojen täydennyksenä. Hyvä tietopohja lisäisi myös asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa oman alueensa kehitystä koskeviin päätöksiin ja esimerkiksi osallistua kaupungin budjetteja ja palveluverkkoja koskevien päätösten valmisteluun. Se myös antaisi asukkaille ja asukasliikkeille vahvemman tietopohjan sekä oman alueen palveluista että kaupungin palvelujen kokonaisrakenteesta ja -tilanteesta.  

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että kaupungin strategiassa, erilaisissa ohjelmissa, palveluverkkoa koskevien päätösten valmistelussa ja yhteistoiminnassa alueen yritysten kanssa keskeiseksi lähtökohdaksi otetaan mahdollisimman hyvä kaupungin eri osien elinvoiman turvaaminen ja kehittäminen. Kehittämisessä keskeistä on yhteistyö lähiöiden, taajamien ja alueiden asukkaiden kanssa. Samoin kehittämisessä on hyödynnettävä kaupungin yhteistyötä alueen liiketoiminnallisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kehittämistä tuetaan erityisellä kaupungin tietojärjestelmien ja tiedon raportoinnin ja saatavuuden alueellistamisprojektilla. Etenemiselle asetetaan ainakin seuraavia tavoitteita:

  • luodaan tietojärjestelmä julkisista ja yksityisistä palveluista ja kuntalaisten järjestö- ym. toiminnasta alueittain ja kaupunginosittain – palvelujen sijainnit ja keskeiset toimintaluvut alueella ja sen saavutettavuuden kannalla keskeisillä lähialueilla.
  • budjettiesitysten valmisteluprosessissa tuotetaan riittävät tiedot kaupungin eri osien palvelusaatavuudesta ja budjetin vaihtoehtojen vaikutuksesta kaupungin eri osa-alueittain. Tavoitteena on asukkaiden parempi vaikutusmahdollisuus ja osallistuminen budjettien valmisteluun ja toteutumisen arviointiin 
  • asukkaita osallistavan budjetin tietopohjan kehittäminen aloitetaan lähiöistä, joiden elinvoiman kehityksessä tiedetään olevan erityisiä ongelmia ja joissa asukkaiden tulojen ja vaikutusmahdollisuuksien tiedetään olevan keskimääräistä heikommat
  • asukasyhteisöllisyyden ja osallistumisen tukeminen kaupungin eri osissa otetaan erityiseksi painopisteeksi yhteisöjen toiminnan tukemisessa taloudellisesti ja toimintatilojen saatavuudesta huolehtimalla. 

Kommentointi on suljettu.

css.php